Mittelalter 2001/4
Heft 2001/4    2. Artikel

Archäologische Untersuchungen im Schloss in Köniz

Neue Ergebnisse und Hypothesen zum Bau- und Funktionstyp der Ritterordenskommende

par Armand Baeriswyl

Il center istoric da la vischnanca da Köniz BE è in cumplex da plirs edifizis, per part circundà da mirs, sin ina lunga collina da morena. Oz exista qua anc la baselgia cun in santeri vegl, in edifizi cun blers chantuns – l'uschenumnà chastè – ed in bain puril. Per preparar ina renovaziun cumplessiva dal cumplex vegnan fatgas dapi il 2000 examinaziuns archeologicas et istoricas.

En il 11 e 12avel tschientaner è vegnida remplazzada ina baselgia dal temp medieval tempriv tras in bajetg nov ch'exista per part anc oz. Questa baselgia è er vegnida duvrada sco claustra da canonis augustins, menziunada per l'emprima giada il 1208. Il 1226 è la claustra vegnida regalada a l'urden tudestg fundà il 1190. Quel s'ha installà en il convent à Köniz, il qual è vegni elevà il 1265 sco commenda.

En il chastè han ins chattà ussa restanzas d'in bajetg che derivan probablamain da l'emprim temp da domicil da l'urden tudestg. I sa tracta d'in bajetg da dus plauns cun ina surfatscha da 16 × 9 m et in'entrada vers ost e vers vest. En il chantun vers nordost han ins chattà restanzas dals fundaments d'ina tir da secret e d'in mir da tschinta.

Cun stgaffir la commenda enturn il 1265 è vegni agiuntà in bajetg da crap cun ina projecziun orizontala da 25,5 × 11 m a la chasa existenta (dendrodata da 1261/1262). Quel aveva 3 plans e probablamain in'entrada en l'emprim plan. Qua sa tracti d'ina chasa cun sala. En l'edifizi pli vegl vers nordost sin in plaun terren era installada in gronda cuschina che permetteva da dar dunsena er ad ina reuniun pli gronda da chavaliers da l'urden.

Da quel temp è vegni disfatg il mir da tschinta oriund e remplazzà cun in pli spazius. La tur da secret oriunda è medemamain vegnida disfatga. En ses lieu han ins plazzà in nov edifizi sper il mir da tschinta. Da quel s'ha furmà il «dansker» ch'è uschè tipic per ils chastels da l'urden tudestg en la Prussia orientala.

Probablamain è vegnì bajegià en il 14avel tschientaner tranter la chasa cun sala ed il mir da tschinta in ulteriur edifizi cun in stgaudament d'aria chauda remartgabel. Da quest stgaudament han ins chattà en tschaler il local per far fieu (praefurnium).

Tipic per tut las commendas dals urdens da chavaliers è ch'ellas èn en lur furma e funcziun insatge tranter claustras ed edifizis d'abitar e da defensiun da l'aristocrazia. Ellas cuntegnan elements da tut dus geners.

Translaziun: Lia rumantscha, Cuira

Baeriswyl, Armand : Neue Ergebnisse und Hypothesen zum Bau- und Funktionstyp der Ritterordenskommende
Mittelalter – Moyen AgeMedioevoTemp medieval, Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins, 6. Jahrgang 2001, Heft 4, .

platzhalter

 
platzhalter
 
 
DE
FR
IT
RO
 
Geschäftsstelle des Schweizerischen Burgenvereins · Blochmonterstrasse 22 · CH–4054 Basel
T +41 (0)61 361 24 44
info@burgenverein.ch / praesident@burgenverein.ch